Beleidsplan Stichting Betere Journalistiek

Juni 2017

Voor u ligt het beleidsplan van de stichting Betere Journalistiek, voor de periode juni 2017 – december 2019. In dit beleidsplan wordt toegelicht welke strategie en beleid de stichting de komende jaren uit zal voeren, met daarnaast een toelichting op het financieel beheer van de stichting.

1. Visie

Om de democratische rechtsorde te bevorderen, is er sterke journalistiek nodig.

De journalistiek staat onder druk. Door dalende inkomsten uit advertentie- en abonnementsgelden, werken steeds meer kranten, tijdschriften en online media met een romp-redactie. Het journalistieke handwerk wordt in toenemende mate uitbesteed aan freelancers. De flexibilisering van de journalistiek is zorgwekkend. Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) en de Auteursbond blijkt dat veel freelancers de grootst mogelijke moeite hebben het hoofd boven water te houden. Voor een gedegen journalistieke controle op de macht zijn wij als samenleving afhankelijk van gedegen vasthoudende (onderzoeks)journalisten die iedere tegel voor ons oplichten. Door het ondersteunen, versterken en waarborgen van de onderzoeksjournalistiek kan de democratische rechtsorde bevorderd worden.

2. Missie

Stichting Betere Journalistiek ambieert het om mee te helpen het aantal journalistieke onderzoeksverhalen, geschreven door freelance journalisten, in 2020 met 50 procent te verhogen.

3. Statuten in vogelvlucht

Stichting Betere Journalistiek dient een maatschappelijk belang, en heeft geen winstoogmerk. Om de in paragraaf 2 geformuleerde doelen te bereiken, heeft stichting Betere Journalistiek de volgende doelstellingen geformuleerd:

  1. Het ondersteunen, versterken en waarborgen van de (onderzoeks)journalistiek, teneinde de democratische rechtsorde te bevorderen. Het bijdragen aan de wetenschap en onafhankelijk (journalistiek) onderzoek bevorderen, waarbij journalisten hun taak als controleur van de macht en hoeder van de democratie optimaal kunnen (blijven) vervullen.
  2. Het oprichten van het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Voor de periode 2017-2019 verwacht de Betere Journalistiek geen dividenden te ontvangen uit de maatschappelijke participaties van de stichting. In de statuten van de Betere Journalistiek is nadrukkelijk opgenomen dat eventuele rendementen na die periode zullen worden aangewend om de bovenstaande missie te realiseren.

4. Beleidsacties 2017-2019

Stichting Betere Journalistiek verwerft een prioriteitsaandeel in de sociale onderneming Verhalenmarkt B.V. Middels het prioriteitsaandeel borgt Betere Journalistiek het behoud van de maatschappelijke missie van Verhalenmarkt. Het prioriteitsbelang geeft de stichting bijzondere zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Stichting Betere Journalistiek werkt in samenwerking met Verhalenmarkt nieuwe social impact indicatoren af om de maatschappelijke doelstellingen van Verhalenmarkt  zo precies mogelijk te definiëren, en in kaart te kunnen brengen in welke mate Verhalenmarkt daadwerkelijk bijdraagt aan de borging van de journalistieke controle op de macht.

Stichting Betere Journalistiek ontwikkelt, op basis van de unieke technische infrastructuur van Verhalenmarkt, een online tool waarmee individuele freelance journalisten eenvoudig subsidies kunnen aanvragen om bijzondere onderzoeksjournalistieke verhalen te kunnen schrijven.

Stichting Betere Journalistiek werft actief fondsen om de micro-subsidiëring van maatschappelijk belangrijke verhalen op korte termijn mogelijk te maken.

5. Financiering

Stichting Betere Journalistiek is voor de uitoefening van haar taken in de periode 2017-2019 afhankelijk van schenkingen, erfstellingen, legaten, subsidies en andere bijdragen. Het bestuur van de stichting werft zelf actief financiële middelen, bij familiefondsen, goede doelen-organisaties en overheden.

6. Vermogensbeheer

Stichting Betere Journalistiek zal niet meer vermogen aanhouden dan noodzakelijk is om de continuïteit van de stichting te waarborgen. Het drie-hoofdig onafhankelijk bestuur van Stichting Betere Journalistiek besluit zelfstandig over de wijze waarop het vermogen van de stichting wordt beheerd. Binnen het bestuur is de penningmeester verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de stichting, binnen de bevoegdheden die hem op grond van de statuten van de stichting toekomen. De liquide middelen van de stichting dienen te worden ondergebracht bij een in Nederland gevestigde bank.

7. Bestuur

Het bestuur voert haar werkzaamheden onafhankelijk en onbezoldigd uit. Voor bestuursleden is een onkostenvergoeding beschikbaar. De stichting heeft geen werknemers in dienst. De ontwikkeling en uitvoering van projecten en dagelijks leiding van de stichting worden uitbesteed aan derden op projectbasis. Het bestuur houdt toezicht en controleert deze derden in de uitvoering van hun taken. Deze vorm is gekozen om als moderne stichting zodoende financieel en organisatorisch flexibel te kunnen handelen en snel te anticiperen op ontwikkelingen in de sector waarin de stichting handelt.

Het bestuur bestaat uit:

de heer B.J. Brouwers

de heer J. Smit

RSIN: 857691119
Adres: Winthonstraat 7
1013 BR Amsterdam
Emailadres: www.beterejournalistiek.nl